Algemene online verkoopvoorwaarden

La Croix Bleue de Belgique – Het Blauwe Kruis van België asbl-vzw (BE0407.723.761)
Zijdeweverijstraat 170 – 1190 Brussel

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel om de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper te definiëren evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke uitgevoerde aankoop via de website van de verkoper (https://www.blauwe-kruis.be/), of de koper nu professioneel of consument (d.w.z. een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een beroep of een onderneming en die op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper) is.

De verwerving van een goed via deze website impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Alle andere voorwaarden, strijdig of niet, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van onze verkoop en mogen niet als stilzwijgend aanvaard worden beschouwd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

2. Kenmerken van de producten – Bestelling

De aangeboden producten zijn deze die in de catalogus op de website van de verkoper staan.
De foto’s in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen.

De validatie van de bestelling bindt de koper onherroepelijk.
De aanvaarding van de bestelling vindt slechts plaats na ontvangst van de bevestiging van deze laatste per e-mail. De verkoper verbindt zich ertoe om bestellingen te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van een fout of als het product niet meer beschikbaar is, verbindt de verkoper zich ertoe om de koper zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk hiervan op de hoogte te brengen en hem een gelijkwaardig product voor te stellen.

Indien, na de bestelling via de website van de verkoper, bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld: prijsstijging van bepaalde producten) niet meer kunnen worden nagekomen vanwege een geval van overmacht of een omstandigheid die buiten de controle van de verkoper valt, behoudt deze laatste zich het recht voor om ze te wijzigen (bijvoorbeeld door de verkoopprijs verhoudingsgewijs aan te passen). Deze wijzigingen worden ter kennis van de koper gebracht zodra het geval van overmacht of de omstandigheid buiten de controle van de verkoper zich voordoet. De koper kan in voorkomend geval afzien van zijn aankoop en de terugbetaling van de prijs verkrijgen, zonder dat dit echter aanleiding geeft tot enige vorm van
schadevergoeding.

3. Tarieven

De prijzen van de producten die op de website van de verkoper staan, worden weergegeven in euro inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke heffingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Niettemin zijn de prijzen die van toepassing zijn op de bestelling deze die van kracht op het moment van de bevestiging van de bestelling.

4. Betalingsvoorwaardent

De betaling gebeurt met bankkaart, Visa of Mastercard of via bankoverschrijving. Bij betaling met bankkaart wordt het geld bij het vertrek van de bestelling gedebiteerd. De bestelde artikelen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

5. Levering – Ophaling – Ontvangst

De levering van de goederen vindt plaats in één van de drie centra van de verkoper (Floriffoux, Vorst of Wommelgem), die door de koper wordt gekozen bij het plaatsen van de bestelling, ten laatste binnen 15 dagen na de bevestiging van deze laatste. Deze termijn wordt louter ter indicatie gegeven.

De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de aankomst van de producten in het centrum van zijn keuze. Hij zal de goederen moeten ophalen binnen de acht dagen die daarop volgen. De ophaling geldt als het in ontvangst nemen van de goederen. Bij niet-ophaling binnen acht dagen wordt de koper geacht van zijn aankopen te hebben afgezien zonder terugbetaling van de betaalde prijs te eisen.

Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval een weigering of opschorting van de aankoop rechtvaardigen.

6. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft de koper het recht om af te zien van de aankoop van de bestelde goederen. Dit recht wordt uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van redenen.

De koper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen binnen de 14 werkdagen die volgen op de dag van de ophaling van de goederen. Hij moet duidelijk aangeven dat hij van plan is om af te zien van de aankoop van de goederen.

Binnen deze termijn moet de koper zijn voornemen om af te zien van de aankoop per e-mail (boutique@croixbleue.be) meedelen en de geleverde goederen op eigen kosten en risico’s terugzenden naar de administratieve zetel van de Blauwe Kruis van België: Zijdeweverijstraat 170 – 1190 Brussel.

De producten moeten worden teruggezonden in de oorspronkelijke verpakking, onbeschadigd, in voorkomend geval vergezeld van alle accessoires, alsook van de oorspronkelijke factuur. Teruggezonden goederen mogen niet uitgepakt zijn. Goederen die onvolledig, beschadigd of bevuild zijn door de koper, worden niet teruggenomen.

De verkoper verbindt zich ertoe om binnen 30 dagen, na aanvaarding van de terugname van de goederen, over te gaan tot de eventuele terugbetaling, met uitzondering van de verzendkosten.

7. Garanties

De verkoper verleent aan privékopers/consumenten de wettelijke garantie van de verkoper op de geleverde goederen en, in voorkomend geval, de bijzondere garantie die door de fabrikant wordt verleend.

De verkoper waarborgt dus de producten die hij verkoopt overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek)

8. Ontbinding van de verkoop

In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper behoudt de verkoper zich het recht voor om schadevergoeding te eisen op basis van het werkelijke verlies van brutowinst, dat wil zeggen de aan de koper toegekende verkoopprijs, onder aftrek van de aankoopprijs van de bestelde goederen bij de fabrikant.

9. Aansprakelijkheid

De verkoper is bij het online verkoopproces alleen gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

De gegevens op de website worden ook te goeder trouw verstrekt. De links die in voorkomend geval worden aangeboden naar de websites van fabrikanten en/of partners worden louter ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie afkomstig van deze websites.

10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van de verkoper zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van deze laatste. Het is niemand toegestaan om elementen van de website te reproduceren, exploiteren, verspreiden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, of het nu software-, visuele of geluidselementen zijn. Elke gewone link of hyperlink is ten strengste verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

11. Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een bestelling worden door de verkoper bewaard en kunnen worden verzonden naar de bedrijven waarmee de verkoper samenwerkt wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.

De koper machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken voor statistieken om zijn website, de goederen en de dienst die hij aanbiedt, te verbeteren. Deze informatie kan bovendien worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie over de activiteiten van de verkoper mogelijk te maken.

De verkoper bewaart tot slot de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. De verkoper verbindt zich er voor het overige toe om de inlichtingen waarover hij beschikt, niet bekend te maken aan een ander bedrijf of een andere onderneming. De door de verkoper bewaarde gegevens kunnen op elk moment op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en gecorrigeerd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle verkopen worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van een geschil, van welke aard dan ook, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.